I 2 družba za založništvo izobraževanje in raziskovanje d.o.o.

Koprska ulica 94
Telefon: 01 257 62 49
Faks: 01 257 41 64
E-pošta: info@i2-lj.si

Didaktična gradiva

 

 

Hrana in prehrana.pdf


HRANA IN PREHRANA

Knjiga z zgoščenko.

Milena Suwa Stanojević uni. dipl. ing. živ. teh.

ISBN 978-961-6348-97-3

 

Priročnik »Hrana in prehrana« je namenjen učiteljem, ki poučujejo strokovno teoretične predmete z obravnavo vsebin hrane in prehrane na osnovnih (gospodinjstvo), poklicnih, srednjih, višjih in visokih šolah s področja gostinstva, živilstva, zdravstva, kozmetike, farmacije in kmetijstva. Področje hrane in prehrane je obravnavano z več zornih kotov. Priročnik je namenjen tudi vsem zainteresiranim, ki se zavedajo osebne odgovornosti pri krepitvi odpornosti z rednim uživanjem zdravju prijaznih živil in jedi.

 

Priročnik (knjiga) je osrednji del kompleta. Priloga k priročniku je zgoščenka z didaktičnimi idejami (100 strani) in elektronskimi prosojnicami (preko 120 strani risb, fotografij in preglednic).

 

Redna cena priročnika je 34,90 . V ceno niso zajeti stroški pošiljanja.

 

Format: 191 x 260 mm, obseg: 224 strani, barvni tisk, vezava: brošura.


 


 

Didaktična gradiva za predmet
GOSPODINJSTVO
Ekonomika gospodinjstva ter bivanje in okolje

 

Priročnik sta uredila Iztok Hafner in Manja Hafner Verbič
Avtorji priročnika so: dr. Eva Klemenčič, dr. Anamarija Meglič dr. med., Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič dipl. ekon. in Miran Seunig uni. dipl. ing.
Strokovni pregled je opravila dr. Maja Zupančič.

 

Vse obravnavane učne vsebine in didaktične ideje v priročniku so razvite po posodobljenem učnem načrtu, sprejetim februarja 2011. Priloga k priročniku je zgoščenka na kateri je:
• 60 strani didaktičnih idej z 121 didaktičnimi idejami,
• 60 interaktivnih e-prosojnic ali več kot 112 strani fotografij ali risb in
• 47 delovnih listov z rešitvami.

 

Format priročnika je 210 x 297 mm in ima 84 strani. Vezan je z žico v hrbtu (zvezek) in natisnjen v barvah.

 
 
 

DIDAKTIČNA GRADIVA za predmet domovinska in državljanska kultura in etika za 7. in 8. razred

Urednica: dr. Eva Klemenčič
ISBN 978-961-6348-89-8

 

Komplet didaktičnih gradiv za 7. in 8. razred sestavljajo:

  • didaktične ideje;
  • navodili za uporabo delovnih zvezkov z rešitvami nalog;
  • CD s prosojnicami, delovnimi listi in programom Volitve.

 

Program Volitve:

 
 
 

Didaktična gradiva

PODNEBJE SE SPREMINJA

Stenske slike

avtor: dr. Darko Ogrin


Zbirka stenskih slik Podnebje se sreminja sestavljaja peti stenskih slik, Navodila in pojasnila za uporabo stenskih slik Podnebje se spreminja ter zgoščenka.
Tehnični podatki: velikost: 4 x 98 cm x 68 cm in 1 x 68 cm x 98 cm; tisk: barvni; dodelava: plastifikacija in plastične letve z obešenko;
ISBN:
978-961-6348-65-2

 

Zbirko stenskih slik PODNEBJE SE SPREMINJA sestavlja pet stenskih slik, navodila in pojasnila za uporabo stenskih slik ter zgoščenka z E-prosojnicami in spletnimi nalogami. Navezuje se na predmeta družba v 5. razredu in gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole. Skupaj z učbenikoma in delovnima zvezkoma Družba za petošolc(k)e (uredil dr. Janez Justin) in Gospodinjstvo za šestošolc(k)e (uredila: mag. Mitja Sardoč in Mitja Čepič), ki jih je izdala naša založba, tvorijo celoto, v kateri se vsak posamezni del dopolnjuje z drugimi deli. Ta celota je namenjena uresničevanju ciljev, zapisanih v učnih načrtih predmetov družba in gospodinjstvo. Kljub temu je stenske slike možno uporabljati tudi, če ste izbrali druge učbenike.


Stenske slike so osrednji del kompleta. Štiri stenske slike so velike
98 cm x 68 cm, ena pa je velika 68 cm x 98 cm. Po dve stenski sliki prikazujeta možne spremembe poleti oziroma pozimi v pokrajini v primerjavi s sedanjostjo zaradi spreminjanja podnebja. Peta stenska slika prikazuje nekatere drobne korake, ki prispevajo k blaženju podnebnih sprememb.


Navodila in pojasnila za uporabo
stenskih slik so namenjena učiteljem predmeta v katerih avtor pojasnjuje obravnavano temo.


Na vsaki E-prosojnici sta dve fotografiji. Leva prikazuje današnje stanje v pokrajini, desna fotografija pa prikazuje možne spremebe v pokrajini v primerjavi s sedanjostjo. E-prosojnica Izginjanje Triglavskega ledenika prikazuje spremembo velikosti ledenika, ki se je zgodila od sredine do konca prejšnjega stoletja.


Spletne naloge
so namenjene utrjevanju znanja. Reševalec mora uskladiti pojem na levi s pojmom na desni strani ali pa dodati k vsaki risbi pravilen opis. Vrstni red pojmov oziroma risb na levi strani se ob vsaki ponovitvi naloge spremeni.

 
 

Časovni trak

SLOVENSKA ZGODOVINA


avtorica: dr. Mateja Ratej
strokovna ocena: prof. dr. Peter Štih, prof. dr. Peter Vodopivec
Časovni trak Slovenska zgodovina vsebuje štiri stenske slike in navodila ter zgoščenko z elektronskimi prosojnicami.
Tehnični podatki: velikost: 4 x 98 cm x 68 cm; tisk: barvni; dodelava: plastifikacija in plastične letve z obešenko;
ISBN:
978-961-6348-64-5
Pojasnilo k časovnemu traku

Časovni trak Slovenska zgodovina vsebuje štiri stenske slike, navodila in pojasnila za uporabo časovnega traku ter zgoščenko z elektronskimi prosojnicami. Navezuje se na predmet družba v 5. razredu osnovne šole. Skupaj z učbenikom in delovnim zvezkom Družba za petošolc(k)e (uredil dr. Janez Justin), ki ga je izdala naša založba, tvorijo celoto. Časovni trak možno uporabljati tudi, če ste izbrali drug učbenik.


Časovni trak je osrednji del kompleta in je razdeljen na štiri enako velike (98 cm x 68 cm) dele, ki so označeni z zaporednimi številkami. Namenjen je stalni uporabi v razredu.  Časovni trak Slovenska zgodovina prikazuje dvanajst zgodb iz slovenske zgodovine. Vsaka zgodba je ilustrirana. Ilustracije učencem pomagajo, da si zgodbe in njihovo zaporedje laže zapomnijo in umestijo v čas in prostor.


Vsak del časovnega traku pripoveduje tri zgodbe iz različnih obdobij slovenske preteklosti. Vsako zgodbo sestavljajo: naslov zgodbe, čas zgodbe v obliki letnice in točke na časovnem traku, ilustracija in obdobje v katerem se zgodba dogaja (glej stran 5).


Navodila in pojasnila za uporabo časovnega traku Slovenska zgodovina
so namenjena učiteljem in pojasnjujejo izbor in vsebino  zgodb. E-prosojnice so fotografije s komentarjem.


Didaktična gradiva

GOSPODINJSTVO TEKSTIL IN OBUTEV

5.razred

avtor: dr. Alenka Pavko - Čuden


Ta didaktična gradiva, namenjena učiteljem/-icam gospodinjstva, se navezujejo na učbenik Gospodinjstvo za petošolc(k)e, poglavje 3.0 Tekstil in obutev, ki ga je izdala naša založba. Kljub temu je mogoče didaktične ideje, vsebovane v priročniku, uporabljati tudi, če ste izbrali drug učbenik. Didaktična gradiva skupaj z našim učbenikom in delovnim zvezkom tvorijo celoto, ki je namenjena uresničevanju ciljev, zapisanih v UN. V priročniku avtorica razlaga učne vsebine, jih dopolnjuje, pojasnjuje in predlaga didaktične rešitve.

Didaktična gradiva sestavljajo:
- mapa,
- didaktični priročnik za učitelje,
- CD.

 

V priročniku najdemo naslednje rubrike:

 

Opis slik: Kaže na določeno risbo ali fotografijo v učbeniku in jo dodatno razlaga.
Predvideno število ur: Število ur za obravnavo ene učne enote.
Cilji: Prepisani iz UN.
Temeljni pojmi: Prepisani iz UN.
Povezani pojmi: Dodatno pojasnjujejo temeljne pojme.
Možne medpredmetne povezave: Predlog medpredmetnih povezav.
Standardi znanja: Prepisani iz UN.
Razlaga: Dodatna razlaga učnih vsebin.
Slovar za iskanje po medmrežju: Slovar strokovnih izrazov v tujih jezikih.
Več: Knjižni-internetni kotiček - strani na internetu ali naslov knjižne publikacije.
Opombe za učitelje: Dodatno pojasnilo k ciljem učne enote.
Ali veš: Zgodba za pomoč pri motivaciji učencev in učenk.
E- prosojnice: Fotografija, risba, skica ali tabela za pomoč pri razlagi nekaterih vsebin.
E-priloga - delovni list: Pripomoček za naloge.
Vaje: Vaje za utrditev snovi.
Delovni zvezek: Vaje za utrditev snovi iz delovnega zvezka in rešitve nalog.
Domača naloga: Predlog domače naloge.
Domača naloga - učni pogovor - delo v skupinah: Domača naloga, ki je osnova za delo v skupinah in učni pogovor pri pouku.
Domača naloga - delovni list: pripomoček
Domača naloga - učni pogovor - delo v skupinah: Domača naloga, ki je osnova za delo v skupinah in učni pogovor pri pouku.
Domača naloga - delovni list: Pripomoček za opredelitev in izdelavo domače naloge.

ISBN: 978 -961-6348-52-2

 

 
 

Zbirka stenske slike

Slovenske pokrajine


uredil: Iztok Hafner
avtorja: dr. Borut Juvanec, dr. Darko Ogrin

Zbirka vsebuje stenske slike: Alpskih, Predalpskih, Obpanonskih, Dinarskokraških, Obsredozemskih pokrajin, Naravno spreminjanje površja in Človekovi posegi v pokrajini ter E-prosojnice in delovne liste na CD-ju in Navodila za uporabo stenskih slik.

Zbirka vsebuje stenske slike: Alpskih, Predalpskih, Obpanonskih, Dinarskokraških, Obsredozemskih pokrajin, Naravno spreminjanje površja in Človekovi posegi v pokrajini ter na CD-ju E-prosojnice, tri E-delovne liste za natis in Navodila za uporabo stenskih slik Slovenske pokrajine z didaktičnimi idejami. Navezujejo se na predmet družba v 5. razredu devetletne osnovne šole. Skupaj z učbenikom in delovnim zvezkom Družba za petošolc(k)e, ki ga je izdala naša založba, tvorijo celoto, v kateri se vsak posamezni del dopolnjuje z drugimi deli. Ta celota je namenjena uresničevanju ciljev, zapisanih v učnem načrtu predmeta družba.

Stenske slike so osrednji del kompleta. Na vsaki sliki slovenske pokrajine je ilustracija ene slovenske pokrajine. Črte povezujejo besedni opis z neko podrobnostjo na njej. Povečan prikaz pokrajine nam kaže lego pokrajine v Sloveniji. Zraven je kratek besedni opis pokrajine. Rubrika Arhitektura prikazuje hišo, ki je značilna za posamezno pokrajino. Tudi tu črte povezujejo podrobnosti na risbi s kratkimi opisi gradbenih materialov in prostorov. Na stenskih slikah so tudi tri fotografije posamezne pokrajine s komentarjem. Ornament vsebuje ilustracijo rastlinstva iz te pokrajine.

Na stenskih slikah Naravno spreminjanje površja in Človekovi posegi v pokrajini sta ilustraciji pokrajin. Črte povezujejo besedni opis z neko podrobnostjo na njej. Zraven je kratek besedni opis. Fotografije s komentarjem dopolnjujejo vsebino.

E-prosojnice so fotografije s komentarjem, ki dodatno pojasnjujejo posamezne vsebine. Zraven so tije E-delovni listi za delo z učenci.

Navodila za uporabo stenskih slik Slovenske pokrajine so namenjena učiteljem/-icam predmeta in dodatno pojasnjujejo vsebino stenskih slik. Dodane so tudi didaktične ideje za delo s stenskimi slikami.

Stenske slike so namenjene uresničitvi ožjega cilja, usvojitvi posameznih pojmov in temu, da učencem približamo določen izsek učne vsebine. Za učitelja/-ico pa so dodatno didaktično gradivo, s katerim bo lažje in učinkovitejše uresničil cilje, zapisane v učnem načrtu.

 

format: 68 x 98 cm, tisk: barvni.

ISBN: 978-961-6348-54-6

 

 

 

Prodajni pogoji za učbenike in delovne zvezke za osnovne šole:

Ob nakupu učbenikov in/ali delovnih zvezkov pri naši založbi priznamo osnovnim šolam naslednje količinske popuste:

- 1 do 10 izvodov 10%,
- od 11 do 20 izvodov 11,5%,
- od 21 do 30 izvodov 13%,
- od 31 do 50  izvodov 14,5%.
- nad 50 izvodov 17%


Stroški pošiljanja niso zajeti v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev.

 

 

Copyright (c) 2007, i 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o. Vse pravice pridžane.
"i 2" in "Planet znanja" sta zaščiteni blagovni znamki.
Oblikovanje in izvedba: VisArt d.o.o.